Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
7 mars 2008 5 07 /03 /mars /2008 20:27
book crossingVous avez découvert un livre de la bibliothèque ? Merci de nous laisser un petit message ici puis d'abandonner le livre à votre tour dans un lieu public.

 U hebt ontdekt een boek uit onze bibliotheek ? Gelieve een bericht achter laten hier dan laat het boek in een openbare plaats.

 

You have discovered a book from our library ? Please leave us a message here then leave the book in a public place.


Sie haben entdeckt, ein Buch aus unserer Bibliothek ? Bitte hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht hier, dann lassen Sie das Buch an einem öffentlichen Ort.
Partager cet article
1 septembre 2007 6 01 /09 /septembre /2007 10:10
livre en liberte livre voyageur bookcrossinglivre en liberte livre voyageur bookcrossingLa bibliotheque communale de Wellin Tellin vous invite à participer à son action "Livre en liberté" qui débute ce vendredi  7 septembre 2007. Le principe : vous donner un livre de poche à lire, ensuite nous vous demandons de l'abandonner dans un lieu public ou de le céder à une de vos connaissances. Chaque livre contient l'explication reprise en encadré ci-contre.

L'idée nous vient des Etats-Unis, elle se nomme le bookcrossing. Le bookcrossing permet de suivre les livres à la trace, chaque livre étant encodé dans une base de données. Nous avons voulu simplifier le système en laissant les livres errer librement dans la nature.

Nous vous invitons à laisser une trace de ces livres errants en ajoutant un commentaire sous cet article. 

 
livre en liberte livre voyageur bookcrossingLheeft gemeenschappelijke bibliotheek van Wellin - Tellin verzoekt u om aan zijn actie "deel te nemen Boek in vrijheid" die deze vrijdag 7  september 2007 begint. Het principe: u te lezen boek van zak geven, een vervolgens vragen wij u om het op te geven in een openbare plaats of om het af te staan aan een van uw kennis. Elk boek bevat de verklaring die in hierna vermelde omkaderde tekst wordt hernomen.

Het idee ons komt van de Verenigde Staten, zij zich benoemt bookcrossing. Bookcrossing maakt het mogelijk om de boeken aan het spoor te volgen, aangezien elk boek in een database wordt gecodeerd. Wij hebben het systeem willen vereenvoudigen door de boeken te laten errer vrij in de natuur.

Wij verzoeken u om een spoor van deze zwervende boeken te laten door een commentaar onder dit artikel toe te voegen.

livre en liberte livre voyageur bookcrossing The communal library of Wellin and Tellin invites you to take part in his action "Books in freedom" which begins this Friday  September 7, 2007. The principle: you to give a pocket book to reading, then we ask you to give up it in a public place or to yield it to one of your knowledge. Each book contains the explanation taken again in framed opposite.

The idea comes us from the United States, it names the bookcrossing. The bookcrossing makes it possible to track the books, each book being encoded in a data base. We wanted to simplify the system by letting the books wander freely in nature.

We invite you to leave a trace of these books wandering by adding a comment under this article.

livre en liberte livre voyageur bookcrossingLhat gemeinsame Bibliothek von Wellin - Tellin lädt Ihnen, an seiner Aktion teilzunehmen "Buch in Freiheit" ein, die diesen Freitag, den 7.  September 2007 beginnt. Der Grundsatz: Ihnen ein zu lesendes Taschenbuch danach zu geben fragen wir Sie, es in einem öffentlichen Ort aufzugeben oder es einer von Ihren Kenntnissen nachzugeben. Jedes Buch enthält die Erklärung, die in nebenstehendem Kasten wieder aufgenommen wurde.

Die Idee uns kommt von den Vereinigten Staaten, sie nennt sich das bookcrossing. Das bookcrossing erlaubt, den Büchern an der Spur zu folgen, jedes Buch, das in einer Datenbank einkodiert wird. Wir wollten das System vereinfachen, indem sie die Bücher ließen frei in der Natur umherirren.

Wir laden Sie ein, eine Spur dieser ruhelosen Bücher zu lassen, indem sie einen Kommentar unter diesem Artikel hinzufügen.

livre en liberte livre voyageur bookcrossingОбщинный архив Wellin и Tellin приглашает вас принять участие в его действии "книгах в свободе" начинает эта пятница  7 -го сентябрь, 2007. Принцип: вы для того чтобы дать карманную книгу к чтению, после этого мы спрашиваем, что вы даете вверх его в общественном месте или производите его до одно из вашего знания. Каждая книга содержит объяснение принимаемое снова в после того как она обрамлена напротив.

Идея приходит мы от Соединенных Штатов, его называет bookcrossing. Bookcrossing делает его по возможности отслеживать книги, каждую книгу будучи зашифрованным в основании данных. Мы хотели упростить систему путем препятствовать книгам бродяжничать свободно по сути.

Мы приглашаем вас оставить след этих книг бродяжничая путем добавлять комментарий под этой статьей.

livre en liberte livre voyageur bookcrossingWellin 和Tellin 共同图书馆 邀请您在他的行动"书参与在这星期五开始2007 年9月  7 日的自由" 。 原则: 您给一本袖珍书读书, 我们然后要求您放弃它在一个公共场所或产生它到一个您的知识。各本书包含解释再被采取在构筑在对面。

想法来自我们美国, 它命名 bookcrossing。bookcrossing 使成为可能跟踪书, 各本书被输入在数据库。我们想简化系统由让书自由地漫步在自然里。

我们邀请您留下这些书踪影漫步由增加评论关于这篇文章。


livre en liberte livre voyageur bookcrossingWellin 及びTellin のコミューンの図書館は 彼の行為"この金曜日2007 年9 月7 日始まる自由の本  に" 加わるように誘う。 主義: 読書にポケットブックを与えるそれから私達は公共の場のそれをあきらめるか、またはあなたの知識の1 つにもたらすように頼む。各本はの反対に組み立てられるで再度取られる説明を含んでいる。

考えは私達米国のそれから示す bookcrossing を来る。bookcrossing は本、データベースで符号化される各本を追跡することを可能にする。私達は本が性質で自由にさまようようにすることによってシステムを簡単にしたいと思った。

私達はこの記事の下でコメントを加えることによってさまようこれらの本の跡を残すように誘う。


Translation :  babelfish yahoo
Partager cet article

Publicité non merci !

Ami lecteur, depuis aout 2014, Overblog impose de la publicité sur ce blog. Pour l'éviter il suffit de télécharger, puis d'installer Adblock dans votre navigateur. Compliqué ? Contactez l' EPN de Wellin ...

La Recherche

facebook-tellin-wellin.pngtwitter-tellin-wellinrss tellin wellin

Le profil

Le blog non officiel des bibliothèques de Tellin et Wellin. Heures d'ouverture : Wellin le vendredi de 13h30 à 18h30, Tellin le jeudi de 16h à 18h

Expos terminées

sorsdelordinaire-vignette.jpg

expo-graffiti